Thông báo v/v Uỷ quyền Trưởng phòng Khảo thí, Đảm bảo CLGD, Thanh tra và Pháp chế tiếp công dân theo quy định


Thông báo số 135/TB-CĐCN v/v Uỷ quyền Trưởng phòng Khảo thí, Đảm bảo CLGD, Thanh tra và Pháp chế tiếp công dân theo quy định: xem thông báo chi tiết tại đây https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YvMi8WS0mKpyHDej9Fu0r-mq1hR3dW8XLi9Ah1HlUjs/edit?usp=sharing

ĐN, 15/6/2017
TL.BCN khoa
Thông tin tương tự
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối