Thông báo đăng ký đề tài khoa học & công nghệ các cấp 2017


THÔNG BÁO 
V/V đăng ký đề tài khoa học & công nghệ  các cấp 2017

Thời hạn đăng ký:     - Đề tài cấp trường  : nộp về khoa trước 22/12/2016
- Đề tài cấp ĐHĐN: nộp về khoa trước 12/01/2017


Đà Nẵng, ngày 21/11/2016

    BCN khoa
Thông tin tương tự
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối