Thông báo: V/V điều chỉnh thời gian đăng ký KHCN các cấp năm 2017


THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh thời gian đăng ký KHCN các cấp năm 2017

- Đối với đề tài cấp ĐH ĐN: các Thầy cô làm phiếu đề xuất theo mẫu D1 & D2 gởi về C.Trâm (bản mềm và bản cứng) trước ngày 01/12/2016 để tổng hợp nộp cho phòng QLKH & HTQT.
- Đối với đề tài cấp Trường: các thầy cô làm phiếu đề xuất theo mẫu (T1), 05 quyển thuyết minh/01 đề tài gởi về C. Trâm trước 20/12/2016 để tổng hợp và làm thủ tục nộp về phòng QLKH & HTQT.
Để chuẩn bị cho việc tuyển chọn danh mục đề tài KHCN các cấp năm 2017, đề nghị các thầy cô hoàn chỉnh việc cập nhật thông tin cá nhân trên wedsite lý lịch khoa học ( http://scv.udn.vn/).

Các Thầy cô lấy các biểu mẫu tại đây:  http://www.dct.udn.vn/bophan/50/5/cac-van-ban-bieu-mau.aspx
Xem thông báo chi tiết của trường tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B7265YG_D5y-Z1VISVU3RlZhSm8/view?usp=sharing

ĐN, 23/11/2016
  BCN. KHOA
Thông tin tương tự
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối